Světlíky > Revize

revize 2Revize odvodů kouře a tepla

Klíč k bezpečnosti a uchování hodnot

Pro zachování optimální funkčnosti zařízení pro odvod kouře a tepla (SOZ-ZOKT), je nutné provádět dle vyhlášky
č. 246/2001 Sb. pravidelné kontroly provozuschopnosti jedenkrát ročně.

Provádění revizí (údržby) je jedna ze základních kompetencí naší firmy, respektive preventivní protipožární ochrana patří již dlouho k pevným základům spektra činností. Neboť pouze v případě požáru, když vše optimálně funguje, mohou být zachráněny lidské životy a věcný majetek. Obzvláště projektanti a architekti zde nesou velkou zodpovědnost při navrhování celkového řešení požární bezpečnosti staveb.

Jako spolehlivý partner Vás doprovodí firma Gradus s.r.o., za pomoci výrobního závodu ESSERTEC GmbH, procesem plánování odvodu tepla a kouře s rozsáhlou nabídkou poradenství, výpočtů a projektové dokumentace více či méně složitých zadání. Při plánovaném poradenství od firmy Gradus i ESSERTEC GmbH, si můžete být jisti správným umístěním a určením množství zařízení pro odvod kouře a tepla, správným dimenzováním, správným umístěním na ploché střeše a samozřejmě splněním všech požadavků dle příslušných ČSN, v návaznosti na typu objektu a jeho požárním zatížením.

Všechny kontroly budou zdokumentovány v Knize kontrol provozuschopnosti. Při mimořádné události (havarijním stavu) je tato kniha důležitým dokladem se kterým může pracovník nebo stavebník dokladovat úplnou revizi SOZ. Jsme ti správní kontaktní partneři pro zachování hodnoty komponentů pro osvětlení, odvzdušnění/ ventilace nebo odvodnění. V rámci jednotlivé nebo smluvní technické údržby pečujeme o to, aby naše výrobky a jejich funkčnost byly zachovány i po mnoha letech.

Aktuální stav

Být v oblasti protipožární ochrany a boje proti požárům vždy na úrovni nejnovějších poznatků a požadavků, je závazek, který jsme si stanovili a jež jasně upravují předpisy ČSN a ČSN EN a vyhláška č.246/2001 Sb. Gradus s.r.o. a ESSERTEC GmbH tyto vysoké nároky stále splňují:

  • Certifikovanými originálními výrobky a náhradními díly všech výrobků
  • Zápisy veškerých opatření provází zápis do kontrolních listů
  • Prováděním veškeré údržby odborníky firmy GRADUS s.r.o., kteří jsou proškoleni výrobcem a mají veškerou potřebnou dokumentaci výrobce

Zařízení pro odvod kouře a tepla

Pro ESSERTEC GmbH, jako výrobce zařízení na odvod kouře a tepla (ZOKT) uznávaného Svazem německých pojistitelů a firmu Gradus s.r.o., která je výrobcem pověřena, jsou právě průběžné údržby, zkoušky, opravy a sanace těchto komponent, zvláštní výhodou a přispívají k dlouhodobému zachování hodnoty objektů.

Nikdo jiný se totiž nevyzná v této problematice lépe než ten, kdo zařízení pro odvod kouře a tepla plánuje, vyrábí, projekčně navrhuje a ten kdo zařízení montuje. Jen pravidelná kontrola napomáhá tomu, že v případě požáru bude zachována stálá funkčnost a tím spolehlivá ochrana v první řadě – lidských životů, a dále pak objektů před poškozením požárem a kouřovými plyny!

Výrobcem zařízení pro odvod kouře a tepla je německá firma ESSERTEC GmbH nebo Indu Light GmbH. Tato námi nainstalovaná protipožární zařízení podléhají dle § 6 a 7 Sbírky zákonů č.246/2001 Vyhlášky Ministerstva vnitra ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., pravidelné jednoroční revizi. Tato revize musí být provedena dle návodu a příslušného vybavení dodaného výrobcem pouze fyzickými nebo právnickými osobami, zaškolenými výše uvedenými
společnostmi.

Naše společnost splňuje podmínky dle § 10 odst. 2 výše zmiňované vyhlášky

Firma GRADUS s.r.o., jako dovozce protipožárních systémů firem ESSERTEC a Indu Light, je pověřena výrobcem tyto revize provádět. V rámci jednotlivých kontrol nebo smluv na provádění kontrol provozuschopnosti se postaráme o to, aby námi dodávané výrobky měly stejnou kvalitu i po mnoha letech.